Regulamin korzystania z usług firmy INFOCAL

Zawsze jasne zasady, brak haczyków. Regulamin korzystania z usług firmy INFOCAL

1.Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin świadczenia usług zawartej pomiędzy:

 • INFOCAL sp. z o.o.
 • ul. Augustyna Szamarzewskiego 45A/48
 • 60-551 Poznań
 • NIP: 7831778579
 • KRS: 0000730688
 • REGON: 380143653
 • SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 • Kapitał zakładowy: 10 000 zł w pełni wpłacony

zwanym dalej Administratorem a, korzystającym z usług INFOCAL, zwanym Abonentem.

1.2. Abonentem to osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej.

1.3. Konsument to Abonent zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4. Regulamin staje się wiążący w momencie wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w panelu klienta znajdującego się na stronie www.cal.pl. W przypadku Konsumentów, Regulamin staje się wiążący w chwili zaakceptowania Regulaminu za pomocą formularza znajdującego się w formularzu rejestracyjnym oraz doręczenia konsumentowi Regulaminu w formacie pdf na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

1.5. Umowa zawierana jest na taki okres na jaki abonent dokonuje opłaty abonamentowej.

1.6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany są udostępniane na stronach www.cal.pl a ponadto Abonentowi przesłany zostanie e-maila z informacją o zmianie regulaminu. Regulamin staje się wiążący w 30 dni od daty publikacji zmian. Abonent ma prawo zgłosić w terminie 14 dni od zdarzeń, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej, sprzeciw od treści nowego regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dni od publikacji oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Abonenta. W przypadku sprzeciwu umowa zostaje rozwiązana z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, tj. po upływie 30 dni od dnia publikacji i przesłania wiadomości e-mail. Abonent w takim przypadku może negocjować indywidualnie warunki umowy.

1.7. Warunkiem koniecznym do udostępnienia usług jest zaakceptowanie treści regulaminu. Abonent zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem.

2. Podpisanie umowy

2.1. Abonent jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych.

2.2. W trakcie rejestracji usługi Abonent podaje dane takie jak:

 1. Imiona
 2. Nazwisko
 3. Numer Pesel
 4. Adres zamieszkania
 5. Adres do korespodencji
 6. Adres E-mail
 7. Numer telefonu kontaktowego


W przypadku firmy dodatkowo:

 1. Pełna nazwa firmy
 2. NIP
 3. Regon
 4. Adres Siedziby

2.3. W przypadku podania nieprawidłowych danych Administrator zastrzega sobie rozwiązanie umowy z trybem natychmiastowym.

2.4. Zawarcie umowy na świadczenia następuję z chwilą wypełnienie i zatwierdzenie formularza przez abonenta.

2.5. Abonamentowi, będącemu Konsumentem oraz przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia wypełnienia i skutecznego przesłania formularza zamówienia. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz ze wskazaniem daty i rodzaju zawartej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi uiszczone dotąd koszty świadczenia usługi. Jeżeli jednak konsument złoży oświadczenie, o którym mowa w ustępie 3.1. in fine, ponosi koszty świadczenia usługi za okres jej wykonywania.

3. Świadczenie usług przez Administratora

3.1. Administrator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania serwera Administratora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego. Jednakże w przypadku Konsumentów, Administrator rozpoczyna świadczenie usług piętnastego dnia po dniu zawarcia umowy. Jednakże, jeżeli konsument wyraża wolę rozpoczęcia świadczenia usług wcześniej, tj. niezwłocznie po zawarciu umowy powinien opłacić zamówienie. Opłacenie zamówienia przez Konsumenta jest jednoznaczne z rozpoczęciem świadczenia umowy i realizacji usług na okres abonamentowy.

3.2. O planowanych przerwach technicznych Administrator powiadomi w korespondencji e-mail na 24 godziny przed rozpoczęciem prac technicznych.

3.3. W momencie zawarcia umowy Administrator dostarczy Abonentowi wszystkie informacje niezbędne do uzyskania przez Abonenta dostępu do konta wykupionego na serwerze Administratora.

3.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach WWW przez Abonenta.

3.5. Administrator może usunąć strony WWW w przypadku:

 1. Gdy naruszają one powszechnie akceptowane normy obyczajowe
 2. Niosą treści propagujące przemoc
 3. Wzywają do antagonizmów na tle rasowym lub wyznaniowym
 4. Naruszają zasady netykiet
 5. zawierają treści erotyczne i/lub pornograficzne
 6. Propagowania treści obraźliwych oraz naruszających prawa polskiego i międzynarodowego

3.6. Zabrania się na serwerze INFOCAL, zamieszczania i rozpowszechniania materiałów zawierających treści ogólnie przyjęte jako erotyczne lub pornograficzne.

3.7. Zabrania się na serwerach INFOCAL umieszczania stron, które są jedynie przekierowaniem na inne witryny w Internecie lub ich przeznaczanie na pozycjonowanie witryn, które powodują naruszanie prawa polskiego i międzynarodowego.

3.8. Zabrania się rozsyłania samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich spamu reklamującego serwisy internetowe odwołujące się do zasobów zapisanych na serwerach Administratora - w tym nie rozsyłania spamu o których mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich.

3.9. Zabrania się umieszczania na serwerach:

 1. Pornografii i erotyki w jakiejkolwiek postaci
 2. Nielegalnych materiałów audio /video
 3. Nielegalnego oprogramowania
 4. Materiałów satanistycznych, obraźliwych naruszających przyjęte normy
 5. Umieszczania odnośników do stron i plików w w/w tematyce

3.10. W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z nadużyć z pkt 3.9. konta użytkownika mogą zostać zablokowane lub skasowane bez ostrzeżenia, włącznie z utratą wpłaty abonamentowej.

3.11. W przypadku wykorzystania przez Abonenta usługi niezgodnie przepisami prawa INFOCAL ma prawo przetwarzać dane osobowe Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

3.12. Administrator zastrzega sobie prawo do nakazania usunięcia źle działających skryptów PHP powodujących obciążenie serwera, bądź mailerów PHP wysyłających nadmierne ilości poczty , co może być powodem znalezienia się serwera w polskich listach RBL. Sytuacja ta ma zastosowanie nawet w przypadku uzasadnionego mailingu, czyli do osób wyrażających na niego zgodę podczas rejestracji.

3.13. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z Abonentem w przypadku kiedy zakupiony przez Abonenta pakiet hostingowy używa za dużo zasobów sprzętowych, powodując trudności techniczne w pracy serwera. Abonent w takiej sytuacji powinien dostosować swój pakiet hostingowy do zużywanych zasobów serwerowych. W przypadku Konsumentów, rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym poprzedzone będzie wezwaniem do niezwłocznego dostosowania pakietu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

3.14. Administrator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za poprawności oraz szybkość przesyłania powiadomień o nowych wiadomościach e-mail na telefony komórkowe oraz komunikator Gadu-Gadu, z uwagi na fakt, że funkcjonowanie tej usługi zależy od innych operatorów.

3.15. Administrator zobowiązuje się do wystawienia Abonentowi faktury VAT za zamówione usługi do 3 dni, licząc od daty wpływu środków na rachunek Administratora. Faktury wystawiane są w formie elektronicznej z uwzględnieniem przepisów §12 i §14 rozporządzenia Min. Fin z 27 kwietnia 2004 r. Abonent ma dostęp i możliwość wydruku do wszystkich sowich dokumentów księgowych poprzez panel Klienta znajdujący się na stronie www.centrumklienta.pl. Na życzenie Abonenta Administrator wyśle faktury VAT tradycyjną pocztą.

3.16. W przypadku przekroczenia wielkości limitu ruchu określonej w specyfikacji wykupionego abonamentu, Abonent jest zobowiązany do uregulowania wynikłych należności za każdy rozpoczęty 1GB ponad limit transferu oraz za każdy rozpoczęty 1MB ponad limit powierzchni według aktualnej stawki cennika.

3.17. Abonent może skorzystać z możliwości przejścia na serwer z większym transferem i powierzchnią za stosowną opłatą wynikającą z obliczeń . Przy przejściu z pakietu wyższego na niższy przed upłynięciem trwania zakupionego abonamentu. Abonentowi nie jest zwracana różnica opłaty abonamentowej.

3.18. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed upływem okresu na którym został wykupiony abonament nie będzie powodował zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej. Abonent godzi się jednocześnie na stratę wniesionej opłaty abonamentowej. W przypadku konsumentów brak zwrotu dokonanej opłaty następuje jedynie w przypadku ciężkiego naruszenia regulaminu lub przepisów prawa, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszeń w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

3.19. Każdy wykupiony serwer internetowy ( pakiet hostingowy) zawiera domenę systemową z końcówką "stronawcal.pl" lub "cal24.pl".

3.20. Abonent ma prawo używać maksymalnie trzech domen systemowych. Domeny systemowe nie podlegają rejestracji ani rezerwacji . Usunięcie domeny z panelu konfiguracyjnego automatycznie zwalnia domenę do puli wolnych domen, które automatycznie mogą zostać używane przez innego Abonenta.

3.21. Administrator ma prawo odmówić używania przez Abonenta dowolnej domeny systemowej bez podania przyczyny.

3.22. Obniżki i podwyżki cen nie dotyczą Abonenta do końca trwania terminu opłaconego abonamentu. Po jego zakończeniu Abonent ponosi opłaty wynikające z aktualnego cennika, z zastrzeżeniem pkt. 5.5.

3.23. Wszystkie wpłaty odnośnie których są wątpliwości jakiej usługi, Abonenta itp. dotyczą nie będą uwzględniane, do chwili zgłoszenia się Administratora i wyjaśnienia sprawy. Administrator nie będzie zwracał niezidentyfikowanych wpłat automatycznie do chwili wyjaśnienia sprawy.

4. Korzystanie z usług Administratora

4.1. Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług Administratora w sposób zgodny z polskim prawem oraz międzynarodowymi umowami obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór miejsca i bezpieczeństwo przechowywania hasła zabezpieczającego konto Abonenta.

4.3. Abonent, który ma hasło zabezpieczające przyjmuje do wiadomości, że każdy kto uzyskuje dostęp do jego hasła, może bez upoważnienia uzyskać dostęp do jego danych i informacji zgromadzonych na jego koncie.

4.4. Osoby trzecie , nie będące klientami Administratora, są uprawnione do korzystania z usług świadczonych przez Administratora wyłącznie na odpowiedzialność Abonenta użyczającego swego konta.

4.5. Abonent odpowiada za szkody powstałe na wskutek korzystania z usług Administratora przez osoby trzecie, a wszystkie koszty dodatkowe wynikłe z korzystania z usług przez osoby trzecie obciąża Abonenta.

4.6. Abonent nie będzie korzystał z usług Administratora w celu uzyskania dostępu do informacji, danych i haseł osób trzecich.

4.7. Korzystanie z serwera Administratora w sposób, który prowadzi do przerwy w normalnym funkcjonowaniu serwera Administratora, stanowi nadużycie i spowoduje interwencję Administratora.

4.8. Zależnie od rodzaju nadużycia Abonent może otrzymać ostrzeżenie poczta e-mail lub jego konto internetowe może zostać zablokowane do chwili wyjaśnienia przyczyny nadużycia. Stroną decydującą o określeniu rodzaju nadużycia jest Administrator. W przypadku, gdy Administrator uzna, że nadużycie nie było celowe, odblokuje konto Abonenta. Jeżeli jednak uzna, że było celowe, zastrzega sobie prawo zamknięcia konta. W przypadku Konsumentów, Administrator, niezwłocznie po stwierdzeniu nadużycia, niezależnie od dokonania czynności określonych w zdaniu pierwszym niniejszego postanowienia, informuje Konsumenta o rodzaju oraz zakresie nadużycia, wyznaczając mu 7-dniowy termin na ustosunkowanie się do dokonanego zgłoszenia oraz usunięcie nadużyć, pod rygorem usunięcia konta. W przypadku nieustosunkowania się przez Konsumenta do treści zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, Administrator może usunąć konto Konsumenta, informując Konsumenta o przyczynach tego działania.

4.9. Zamknięcie konta jest równoznaczne z wygaśnięciem umowy pomiędzy Abonentem a Administratorem, bez prawa do odszkodowania ze strony Abonenta. Szkody powstałe w wyniku nadużycia pokrywa Abonent.

4.10. Abonent jest zobligowany do informowania Administratora o znanych mu przypadkach nadużycia względem serwera.

4.11. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczonych usług bez odszkodowania w przypadku, gdy Abonent w sposób oczywisty narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub nie naruszając Regulaminu swoimi działaniami powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu serwera Administratora.

4.12. Abonent posiadający dostęp do usługi SSH jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie próby wykorzystywania tych usług do celów innych, niż ogólnie przyjęte zasady. SSH jest aktywowane na życzenie Abonenta po uiszczeniu opłaty abonamentowej.

4.13. SSH służy jedynie do administracji plikami strony, zabronione jest uruchamianie procesów systemowych pracujących w tle.

4.14. Wszystkie podawane ceny oraz opłaty za usługi świadczone przez Administratora są wartościami netto, do których trzeba doliczyć podatek Vat w wysokości 23%.

4.15. Klient zamawiający usługi SSL akceptuję powyższy regulamin oraz regulaminy dostawców tejże usługi:

 1. RapidSSL
 2. Geo Trust
 3. VeriSign
 4. Thwate

4.16. W przypadku, gdy Abonent skorzystał z opcji darmowej rejestracji domeny podczas zakupu pakietu hostingowego, cena odnowienia domeny w kolejnych okresach abonamentowych będzie wyższa o 15 zł netto niż cena podana w cenniku odnowień domen internetowych.

5. Abonament

5.1. Okres obrachunkowy rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia korzystania z konta na serwerze Administratora.

5.2. Abonament opłacany jest z góry za okres korzystania konta.

5.3. Nieopłacony abonament to abonament, za który nie wpłynęła z góry należność za przyszły okres obrachunkowy.

5.4. Abonent zobowiązany jest do terminowego płacenia abonamentu w terminach przewidzianych okresem trwania umowy.

5.5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości abonamentu na zasadzie jak w przypadku zmian regulaminu.

5.6. Jeśli Abonent nie zapłaci abonamentu w terminie, jego konto internetowe zostanie zablokowane na okres 7 dni. Cała zawartość konta w tym okresie jest przechowywana na serwerze Administratora. Przed upływem 7 dni od dnia przekroczenia termin płatności, Administrator za pośrednictwem poczty e-mail wzywa Abonenta do uiszczenia zaległej opłaty. Po upływie 7 dni i nie opłacenia abonamentu na kolejny okres abonamentowy, Administrator nie jest zobowiązany przechowywać zawartości konta Abonenta na swoim serwerze. Umowa zawarta pomiędzy Abonentem i Administratorem wygasa bez prawa do odszkodowania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Abonenta, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu.

5.7. Abonent ma obowiązek informowania Administratora o wszelkich zmianach danych Abonenta zawartych w formularzu umowy w formie pisemnej, poprzez pocztę e-mail na adres bok@cal.pl, albo w panelu klienta na stronie www.centrumklienta.pl. Powyższy obowiązek nie dotyczy Konsumentów.

6. Gwarancje i odpowiedzialność Administratora względem Abonenta

6.1. Administrator gwarantuje, że usługi świadczone Abonentowi odpowiadać będą zapewnieniom zawartych w niniejszym regulaminie jak i umowie abonenckiej.

6.2. W przypadku roszczeń Abonenta dotyczących przedmiotu umowy abonenckiej lub regulaminu, odpowiedzialność finansowa Administratora ograniczona jest do maksymalnej wysokości abonamentu. Zgłoszenie nieprawidłowości rozpatrzy reklamację w terminie siedmiu dni od daty jej doręczenia. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumentów oraz przedsiębiorców dokonujących zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

6.3. Abonent może dochodzić roszczeń wobec Administratora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumentów.

6.4. Administrator nie sprawuje kontroli nad treścią informacji przesłanych poprzez serwer pocztowy. W związku z tym, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść przesłanych i przechowywanych informacji.

6.5. Ryzyko i odpowiedzialność związana z korzystaniem z danych, informacji oraz oprogramowania pozyskiwanego z Internetu obciąża na zasadzie wyłączności Abonenta.

6.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożliwością świadczenia usług z przyczyn, na które Administrator nie ma wpływu, lub gdy dostęp do serwera Administratora został przez niego zablokowany w przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie.

6.7. Dane osobiste Abonenta, w posiadanie, których wszedł Administrator w następstwie posiadania umowy, są traktowane, jako poufne i mogą być wykorzystywane tylko do celów określanych w umowie. W przypadku bezprawnego ujawnienia danych Administrator ponosi odpowiedzialność na zasadach kodeksu Cywilnego.

6.8.Administrator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych, opóźnień spowodowanych brakiem transmisji , nieprawidłowych transmisji, na skutek takich okoliczności jak:

 1. awarie łączy krajowych i zagranicznych
 2. przyczyn o charakterze siły wyższej
 3. okoliczności powstałych z winy Abonenta

6.9. Administrator gwarantuje działanie serwera http w wysokości 99.9% w roku kalendarzowym. Badane dostępności serwerów odbywa się przez niezależne źródła w odstępach 5-cio minutowych.

6.10. W przypadku nie dotrzymania gwarancji usługi Administrator zobowiązuje się do rekompensaty Abonentowi w postaci przedłużenia usługi o miesiąc po 24h każdej 12h przerwy. Administrator nie będzie w inny sposób ponosić odpowiedzialności za dostępność usługi w przypadku usług świadczonych na rzecz Abonentów nie będących Konsumentami.

6.11. Postanowienia regulaminu o których mowa w pkt. 6.6, 6.8 nie znajdują zastosowania do umowy zawartej z Konsumentem.

7. Rejestracja domen

7.1. Abonent rejestruje domenę za pośrednictwem strony internetowej Administratora, Abonent udziela Administratorowi zgodę do reprezentowania go przed rejestratorem domen.

7.2. Zakres umowy obejmuje wszelkie czynności zamierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych rejestratora, w tym możliwości przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi jego danych osobowych. Rejestrację domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK, a rejestracją domen globalnych prowadzą podmioty trzecie na zasadach ICANN.

7.3. Domeny internetowe aktywowane są w przeciągu 24 godzin, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich.

7.4. Okres rejestracji domeny liczone są od daty zarejestrowania domeny. Najmniejszą jednostką okresu rejestracji jest jeden rok.

7.5. Administrator zobowiązuje się zwrócić Abonentowi otrzymaną wpłatę z tytułu nieudanej rejestracji, odnowienia, transferu domeny w terminie 7 dni przelewem bankowym na konto Abonenta z którego otrzymał wypłatę.

7.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie nie zależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. Ewentualna odpowiedzialność administratora jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Abonenta. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do Konsumentów.

7.7. Abonent ma pełne prawi do dysponowania domeną.

7.8. Administrator zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą panelu klienta znajdującego się na stronie www.centrumklienta.pl.

7.9. W odniesieniu do rejestracji domen polskich stosuje się w odpowiednim zakresie NASK ( Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa instytut badawczy ) http://dns.pl/regulamin.html

7.10. W odniesieniu do rejestracji domen europejskich stosuje się w odpowiednim zakresie Regulamin EURid, w przypadku domen globalnych regulamin ICANN oraz w przypadku innych rozszerzeń domenowych regulaminy odpowiednich rejestrów domen.

7.11. Wysokość opłat za rejestracje, odnowienie domen jest zawarta w cenniku. Opłata roczna nie podlega zwrotowi w części lub całości. Wszelkie reklamację związane z rejestracją lub odnowieniem domen są rozpatrywane do 14 dni kalendarzowych od daty zamówienia lub odnowienia domeny.

7.12. W przypadku cesji lub transferu domeny do innego usługodawcy przed upływem rocznego abonamentu lub w trakcie korzystania z cennika hurtowego odnowienia domeny, Abonent domeny zobowiązuje się do dokonania opłaty 99 zł netto.

7.13. Administrator wyda Abonentowi kod autoryzacyjny domeny (kod AuthInfo) do 72 godzin roboczych po uzyskaniu pisemnego wniosku o kod wysłanego wraz z wymaganymi załącznikami na adres firmy Administratora, numer faksu lub drogą elektroniczną (e-mail).

7.14. Administrator wyda Abonentowi kod autoryzacyjny domeny (kod AuthInfo) do 21 dni roboczych po uzyskaniu pisemnego wniosku o kod wysłanego wraz z wymaganymi załącznikami na adres siedziby Administratora przesyłką pocztową.

7.15. Administrator może odmówić wydania kodu autoryzacyjnego domeny ( kod AuthInfo ) w przypadku domen wygasających w przeciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku oraz do 30 dni po wykonaniu odnowienia domeny.

7.16.Nieprzedłużone domeny .eu blokowane są na okres 40 dni z możliwością ponownego odnowienia. Koszt odnowienia domen z kwarantanny jest zgodny z cennikiem zawartym na stronie internetowej Administratora.

7.17. Abonent ma prawo żądać pisemnie zwrotu kosztów nieudanego Transferu Domeny w ciągu 30 dni od wpłaty, po tym terminie nie zwracamy opłaty za nieudany transfer domen globalnych i europejskich.

7.18. Abonent ma prawo dokonać cesji domeny ( zmiany Abonenta domeny ) w dowolnym momencie za pomocą narzędzia E-Cesja w panelu administracyjnym.

7.19. Administrator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOIS. Widoczność danych można zweryfikować w bazach WHOIS (np. www.WHO.is). W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Rejestratorem.

7.20. W przypadku dokonywania E-Cesji, Administrator zastrzega sobie prawo do żądania od dotychczasowego Abonenta, jak i strony przejmującej prawa i obowiązki do nazwy domeny, dostarczenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących przeprowadzanej zmiany Abonenta nazwy domeny lub potwierdzenia cesji w formie pisemnej wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami autoryzacyjnymi, przy czym z prawa tego Administrator może skorzystać na każdym etapie przeprowadzania e-cesji, w terminie do 30 dni od przyjęcia zgłoszenia e-cesji. W tym celu Administrator wysyła żądanie na autoryzowany adres e-mail stron uczestniczących w e-cesji.

7.21. W przypadku, gdy domena internetowa wygasła z powodu braku uregulowania terminowej opłaty za odnowienie, Abonent ma możliwość odnowienia domeny z okresu kwarantanny do 14 dni od daty wygaśnięcia domeny. Koszt odnowienia domeny z okresu kwarantanny jest podany w cenniku. W przypadku odnowienia domeny po 14 dniach od jej wygaśnięcia mogą zostać naliczone opłaty dodatkowe za odnowienie domeny z kwarantanny pobierane przez rejestry nadrzędne.

8. Program Partnerski

8.1. Organizatorem programu partnerskiego jest firma INFOCAL, która także jest koordynatorem tego programu.

8.2. Partnerem jest osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego, które zakwalifikują się do udziału w programie.

8.3. O status "Partnera" mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadające polskie obywatelstwo, które mają ukończone 18 rok życia oraz osoby poniżej tego wieku, lecz tylko za zgodą sowich przedstawicieli ustawowych, wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby organizatora.

8.4. Przystąpienie do Programu jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie.

8.5. Program zakłada długookresowe naliczanie korzyści Partnerom z tytułu aktywności przy sprzedaży lub polecania usług cal.pl od których w głównej mierze uzależnione są korzyści dla "Partnerów".

8.6. Organizatorowi służy prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na "Partnera", wyłącznie według własnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji programu bez podawania przyczyn.

8.7. Każdy Partner zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem programu oraz regulaminem cal.pl, zobowiązuje się do jego przestrzegania.

8.8. Program działa na zasadzie rozpoznania klientów poleconych przez "Partnera" po przez identyfikator, który umieszczony jest na komputerze klienta w postaci tekstowego pliku cookie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za usunięcie, bądź zmodyfikowanie przez klienta tekstowego pliku cookie lub nie korzystanie przez klienta z technologii cookie.

8.9. Jeżeli Partnerem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej albo prowadząca działalność gospodarczą w innym zakresie, stosunek łączący "Partnera" z organizatorem, zgodnie z art.13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest traktowany jak umowa cywilno-prawna, podobnie jak umowa o dzieło.

8.10. Jeżeli Partnerem jest podmiot gospodarczy (osoba fizyczna lub prawna) posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego, stosunek w zakresie zobowiązań jest regulowany na podstawie faktur wystawionych Organizatorowi przez "Partnera".

8.11. Jeśli Partnerem jest osoba fizyczna, w związku z obowiązkiem poboru zaliczki na podatek dochodowy od uzyskania dochodu "Partnera", podczas rejestrowania, będzie on poproszony o podanie numeru NIP. Z kwoty wypłaconego wynagrodzenia będzie potrącona zaliczka na podatek dochodowy.

8.12. Wypłaty dokonywane są przelewem na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest "Partner" i który został wskazany przez Partnera. Organizator dokonuje wpłat tylko i wyłącznie na krajowe konta "Partnerów".

8.13.Organizator ma prawo do zakończenia współpracy z Partnerem bez zachowania terminu wypowiedzenia z ważnych przyczyn w szczególności:

 1. w przypadku stwierdzenia łamania postanowień Regulaminu
 2. w przypadku prowadzenia przez Partnera działalności sprzecznej z prawem
 3. a także w przypadku łamania netykiet

8.14. Osoby fizyczne zgłaszające żądanie wypłaty środków pieniężnych, zobowiązane są do podania lub zauktalizowania danych wskazanych przez organizatora oraz podpisania właściwych umów lub oświadczeń, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych ZUS,itp. Organizator dostarczy "Partnerowi" niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez "Partnera" winny być odesłane w tradycyjne formie papierowej na adres organizatora. Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez "Partnera" równoznaczne jest jest z rezygnacją przez "Partnera" z żądania wypłaty środków pieniężnych.

8.15. Partnerzy będący podmiotami upoważnionymi do wystawienia faktur VAT, mogą otrzymać wypłatę środków pieniężnych tylko wtedy gdy, Organizator otrzyma od "Partnera" fakturę VAT, opiewającą na uprzednio ustaloną miedzy stronami kwotę.

8.16. Faktura VAT nie może opiewać na termin płatności krótszy niż 7 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe. Za minimum kwoty którą organizator może wypłacić "Partnerowi" ustala się na kwotę 40.00 zł netto. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie te należności które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku.

8.17. Partner jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o zmianie danych teleadresowych, osobowych, nazw firmy i związanych z tym numerów NIP, REGON itp., niezwłocznie po zmianach.

8.18. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z "Partnerem", co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych serwisu jest INFOCAL sp. z o.o., ul. Augustyna Szamarzewskiego 45A/48, 60-551 Poznań, NIP: 7831778579

9.2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych INFOCAL mogą być przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w celu wykonania umowy zawartej z INFOCAL

9.3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nieoznaczony od dnia ich przekazania tj. tak długo jak czytelnik będzie korzystał z usług INFOCAL.

9.4. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.

9.5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO) lub po wejściu w życie nowelizacji przepisów Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

9.6. Po zakończeniu korzystania z usług Administrator, na zasadach określonych w Ustawie, może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:

 1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
 3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Ocena stosunków pomiędzy Administratorem a Abonentem podlega przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.2. Klient akceptuje przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).

10.3. Lex retro non agit. - odnośnie Prawa obowiązującego na terenie Polski.

Klienci cal.pl AGORA
Klienci cal.pl CONSDATA
Klienci cal.pl Lazienka Plus
Klienci cal.pl Uniwersytet Szczecinski
Klienci cal.pl ZUT
Klienci cal.pl Koleje Wielkopolskie
Klienci cal.pl Koral Lody
Tło dla domen
...więcej niż hosting_