Facebook Pixel

Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją prywatność

INFOCAL ( właściciel serwisu cal.pl ) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://www.cal.pl/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: INFOCAL nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie prenumerować newslettera oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez firmę INFOCAL.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do INFOCAL możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

I. Dane kontaktowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INFOCAL sp. z o.o. (dalej jako Administrator) z siedzibą w Poznaniu (60-551) ul. Augustyna Szamarzewskiego 45A/48, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 7831778579, NIP 8971849179, REGON 380143653.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy oraz w celu wykonania przewidzianych w tej umowie zadań.

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że wymaga tego wykonanie umowy.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dwa lata po zakończeniu trwania abonamentu usługi lub na życzenie zostaną usunięte wcześniej.

III. Zakres przysługujących praw

1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.

2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów i czasopism należących do INFOCAL wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi zaprenumerowaną informację. Imię pozwala INFOCAL zwracać się do czytelników po imieniu. Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez INFOCAL wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej lub płatności kanałowych obsługę klienta przejmuje ING Bank Śląski S.A.. W tym przypadku tylko system Imoje zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze ING Bank Śląski S.A. znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Niezapowiedziane Wiadomości

INFOCAL zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości INFOCAL rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do INFOCAL przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. INFOCAL nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do INFOCAL i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez INFOCAL nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

INFOCAL wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Przekazywanie danych do Państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie takie może jednak nastąpić w zakresie opisanym poniżej.

Przekazanie danych osobowych poza EOG może nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług analitycznych lub reklamowych dostarczanych przez Google LLC, w tym Google Adwords oraz Google Analytics. Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield), stwierdzającej zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w odniesieniu do podmiotów uczestniczących w programie, w tym do dostawcy powyższych usług – Google LLC, Mountain View, California.

Przekazanie danych może nastąpić również w przypadku zamówienia usługi wymagającej przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, tj. w szczególności rejestracji domeny internetowej, której rejestr jest obsługiwany przez podmiot mający siedzibę w państwie nienależącym do EOG lub certyfikatu SSL obsługiwanego przez taki podmiot. W tym wypadku dane osobowe są przekazywane niezależnie od tego, czy w stosunku do danego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych lub czy zostały zapewnione inne zabezpieczenia określone w art. 46 lub 47 RODO. Dane zostaną przekazane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania zamówionej usługi.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Mając na uwadze, że określenie z góry i opisanie wszystkich możliwych sytuacji przekazania danych osobowych poza EOG w związku z rejestracją domen, zakupem certyfikatów SSL lub zamawianiem innych usług oferowanych przez Administratora jest niemożliwe w niniejszym dokumencie (w bazie IANA funkcjonuje ponad 1500 domen, w tym krajowych, międzynarodowych oraz domen typu nTLD, których rejestry często prowadzone są przez odrębne organizacje).

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do INFOCAL.

Klienci cal.pl AGORA
Klienci cal.pl CONSDATA
Klienci cal.pl Lazienka Plus
Klienci cal.pl Plandex
Klienci cal.pl Uniwersytet Szczecinski
Klienci cal.pl ZUT
Klienci cal.pl Koleje Wielkopolskie
Klienci cal.pl Koral Lody
Tło dla domen
...więcej niż hosting_